About The Legendary GorgonPalace

The GorgonPalace is an Entertainment Internet Blog.

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

Monday, January 9, 2012

Isis

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Percepční mapa jest
+    graf, který znázorňuje, jak zákazníci vnímají značky v dané produktové kategorii.
-    graf, který porovnává, jak často se značky dané produktové kategorie umísťují v médiích.
-    má typicky jen jednu osu.
-    se v marketingové praxi nevyužívá.
Positioning je proces výběru vhodného portfólia produktů. Je to tak dámy a pánové?
-    Ano
+    Ne
Extenze značky: (multi)
-    je rozšíření propagace značky do nových médií.
+    může skončit neúspěchem, pokud zákazníci extenzi neakceptují.
+    je rozšíření značky do nové produktové kategorie nebo na nový zákaznický segment.
+    může skončit tzv. rozředěním značky.
Product placement je možné považovat za typickou součást direct marketingu
-    Ano
+    Ne
Krizová komunikace bývá považována za podstatnou součást public relations.
+    Ano
-    Ne
Typickým nástrojem media relations je product placement.
-    Ano
+    Ne
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba konkurence mezi kulturami.
-    Ano
+    Ne
PEST analýza je model určený k analýze marketingového mikroprostředí.
-    Ano
+    Ne
B2C marketing je marketing zaměřený na konečného zákazníka.
+    Ano
-    Ne
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? (multi)
+    Distribuce
-    Targeting
+    Produkt
-    Prodej
Marketing je možné ztotožnit s prodejem.
-    Ano
+    Ne
Privátní značky oslovují v obecné rovině zejména měné spořivé zákazníky
-    Ano
+    Ne
Tzv. privátní značky představují určité ohrožení pro značky výrobce
+    Ano
-    Ne
Ansoffova matice je strategický nástroj, který firmám pomáhá rozhodnout, zda se zaměřit na stávající či nové produkty na stávajících či nových trzích.
+    Ano
-    Ne
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie: (multi)
-    Strategii prémiových cen
-    Lokální strategii
+    Strategii rozvoje trhu
+    Strategii penetrace trhu
Marketingové řízení zahrnuje následující klíčové fáze: (multi)
-    Definování podnikových cílů
-    Definování poslání firmy
+    Kontrola
+    Plánování
Ansoffovu matici tvoří dvě osy - tempo růstu trhu a tržní podíl.
-    Ano
+    Ne
U kterých z uvedených výrobků bude zřejmě nejmenší cenová pružnost:
-    Televizor
+    Sůl
-    osobní počítač
-    oblek
Klesne-li poptávané množství o 1 % při zvýšení ceny o 10 % je poptávka:
-    dokonale elastická
-    elastická
-    dokonale neelastická
+    neelastická
Označte, která z následujících možností představuje výhody poptávkově orientované ceny
+    zohledňuje to, jakou hodnotu produktu přisuzuje zákazník
-    jednoduchost stanovení ceny
-    těsná vazba na náklady firmy
-    těsná vazba na ceny konkurence
Mystery shopping
+    postup, kdy např. výzkumník vystupuje v roli zákazníka a předstírá zájem o koupi.
-    je metoda, která je omezena tzv. panelovým efektem.
-    není regulérní metodou marketingového výzkumu.
-    využívá projektivních technik.
Panelem se v marketingovém výzkumu rozumí:
-    forma diskuse používaná  v marketingovém výzkumu pro účely zjištění příčin chování respondentů.
-    diskuse několika řečníků.
-    metoda statistického vyhodnocení dat získaných v terénním výzkumu.
+    reprezentativní vzorek respondentů dlouhodobě periodicky zkoumaný zvolenou technikou za účelem sledování vývoje a identifikace změn.
Výzkum trhu často vyžaduje získání "primárních" a "sekundárních" dat. Sekundární data mohou být získána např.:
-    pomocí tzv. focus group
-    dotazníkem
+    ze statistických publikací
-    asociačními technikami
Mezi základní techniky dotazování patří:
-    projektivní techniky a focus group
-    dotazování primární a sekundární
+    dotazování osobní, písemné, telefonické, on-line, kombinované
-    experiment, pozorování a skupinový rozhovor
Výzkum prováděný ad hoc:
-    je výzkum prováděný pro více zadavatelů zároveň.
+    je jednorázový výzkum pro konkrétní jedinečný účel.
-    je výzkum prováděný pro jediného zadavatele.
-    je výzkum prováděný s periodickým opakováním.
Mezi psychografická kritéria segmentace trhu se řadí (multi)
+    životní styl
+    osobnost
-    náboženství
-    příjem
Segment trhu by měl splňovat určité požadavky: (multi)
+    měl by být dostupný.
-    měl by být dostatečně rozptýlený.
+    měl by být vnitřně homogenní a vnějškově heterogenní.
-    měl by být vnitřně heterogenní a vnějškově homogenní.
Mezi segmentační kritéria uplatňovaná při segmentaci institucionálních trhů patří (multi)
+    velikost společnosti
+    používané technologie
+    lokalita
+    odvětví

nebo

+    lokalita
+    používané technologie
-    životní styl
+    odvětví
Segmentace trhu (multi)
-    spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit.
+    rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků.
-    spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu.

nebo

+    řeší výběr distribučních strategií.
-    spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit.
+    spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu.
Kaskádová internacionalizace je snaha proniknout na zahraniční trhy postupně a diferencovaně
+    Ano
-    Ne
Etnocentrická orientace znamená, že podnik se orientuje primárně na:
+    domácí trh a v zahraničí se angažuje tehdy, potřebuje-li prodat nadbytek produkce.
-    skupinu zemí s podobnými charakteristikami a pro ně má vytvořený jednotný postup.
-    zahraniční trhy, na domácím trhu se tedy neangažuje.
-    zahraniční trh, a to výhradně.
Globální positioning značky znamená, že firma usiluje o stejné vnímání dané značky na všech trzích
+    Ano
-    Ne
Pro přímou distribuční cestu je charakteristické: (multi)
+    snížení nákladů způsobené absencí mezičlánků
+    neekonomičnost přímých dodávek v případě velké rozptýlenosti zákazníků
+    přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem
-    využití většího množství distribučních mezičlánků
Selektivní distribuce:
-    odpovídá exkluzivní distribuci
-    znamená, že výrobce navazuje exkluzivní vztahy se všemi svými distribučními mezičlánky
-    zajišťuje dodání zboží na co největší množství prodejních míst
+    znamená, že zboží je k dispozici na omezeném počtu prodejních míst
Franchising je strategie využívající kombinaci nízké ceny a intenzivní marketingové komunikace
-    Ano
+    Ne
"Cash and Carry" je označení pro specifickou velkoobchodní organizaci.
-    Ano
+    Ne
Jeden z následujících výroků není správný. Který?
-    když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu
+    poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská
-    životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit
-    během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztráty
Osy bostonské matice znázorňují:
+    Horizontální osa - relativní tržní podíl
-    Vertikální osa – cena
-    Horizontální osa – poptávka
+    Vertikální osa - tempo růstu trhu
Označte jev typický pro výrobky ve fázi zralosti, z hlediska životního cyklu produktu
-    slabá konkurence
-    zrychlující se tempo růstu prodejů
-    odchod konkurence z trhu
+    velké objemy prodeje
Hodnocení výrobku pomocí portfolio analýzy BCG používá dvou základních kritérií.
-    objem prodejů a relativní tržní podíl
-    relativní tržní podíl a cenová úroveň
+    relativní tržní podíl a tempo růstu trhu
-    objem prodejů a tempo růstu trhu
Co-branding je označením pro tzv. extenzi značky
-    Ano
+    Ne
Tzv. private label brands využívá např. firma Tesco
+    Ano
-    Ne
Marketingové mikroprostředí je:
+    faktor, který firma může přímo ovlivňovat.
-    faktor, který firma nemůže příliš ovlivňovat.
-    možné popsat pomocí tzv. PEST analýzy.
Pro kulturu jako faktor marketingového makroprostředí platí: (multi)
+    Kultura se přenáší z generace na generaci.
+    Kultura ovlivňuje mimo jiné základní názory a hodnoty v dané společnosti.
+    Kultura je naučená.
-    Kultura je vrozená.
Tzv. výrobní koncepce (multi)
+    je přístup, kdy se firma soustředí na vysoký objem výroby a snižování nákladů.
+    je uplatňována tam, kde poptávka převažuje nad nabídkou.
-    je uplatňována tam, kde nabídka převažuje nad poptávkou.
-    je přístup, který se soustředí na výrobu těch nejkvalitnějších produktů a na jejich neustálé zdokonalování.
Tzv. marketingová koncepce se:
-    zaměřuje primárně na kvalitu výrobku a jeho zdokonalování.
+    zaměřuje primárně na zákazníka a uspokojování jeho potřeb.
-    zaměřuje primárně na konkurenci.
-    zaměřuje primárně na prodej vyrobeného zboží.
Strategie rozvoje trhu znamená:
-    Podnik rozšiřuje nabídku svých výrobků
-    Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích
+    Podnik hledá nové trhy pro své stávající produkty
-    Podnik hledá nové odbytiště pro nové produkty
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"? (multi)
-    kvalitní management podniku
+    posilující konkurence
+    růst poptávky
-    silná značka podniku
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze:
-    Kontrolu plnění marketingového plánu
-    Implementaci marketingového plánu
-    Realizaci marketingového plánu
+    Situační analýzu
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingového mixu.
-    Ano
+    Ne
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické.
+    Ano
-    Ne
Tržní zacílení nebo-li targeting:
-    je fází segmentace trhu.
-    je proces typický pro tzv. nediferencovaný (masový) marketing.
-    je totéž jako positioning.
+    se týká volby cílových segmentů.
Při demografické segmentaci je trh rozdělen podle proměnných, jako jsou např. hodnoty či životní styl.
-    Ano
+    Ne
První etapou cíleného marketingu je
-    výběr vhodného marketingového mixu
-    targeting
-    positioning
+    segmentace trhu
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří: (multi)
-    Emailing
+    Prémie
+    Slevy
+    Sampling
Integrovaná marketingová komunikace:
+    je propojování jednotlivých disciplín komunikačního mixu
-    je promyšleným propojováním jednotlivých "P" marketingového mixu
-    je označení pro kampaně na internetu
-    není v současné firemní praxi používána
Který z následujících výroků je pravdivý. Výrobky zařazené do kvadrantu „hvězdy“ podle BCG jsou charakterizovány
-    vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10 %
-    nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10 %
-    vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu pod 10 %
+    vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu nad 10 %
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem:
-    Sampling
-    outdoorová reklama
-    televizní reklama
+    osobní prodej
Který jev je typický pro výrobky ve fázi růstu
-    prudký pokles prodeje
-    neexistující konkurence
-    technická vyspělost produktu
+    zrychlující se tempo růstu prodeje
Proces positioningu značky spočívá zejména v definování asociací, které má daná značka u zákazníků vyvolávat.
+    Ano
-    Ne
Typický příklad "maskulinního" positioningu představuje značka Marlboro
+    Ano
-    Ne
Positioning se týká primárně toho, jakým způsobem bude značka vnímána zákazníky.
+    Ano
-    Ne
S maskulinními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována:
+    rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze
-    agresivita, manažerské rozhodování, důraz na kvalitu života
-    zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty
-    optimismus, obětavost, důvěrnost, preference solidarity
Hofstede popisuje čtyři dimenze. Patří k nim:
-    obětavost a důvěřivost
+    vztah k nejistotě
-    vztah k politice
-    vztah ke vzdělání
Standardizace v oblasti výrobkové politiky znamená přizpůsobování výrobků podmínkám různých trhů.
-    Ano
+    Ne
Franchising je založen na poskytnutí licence k podnikání jménem poskytovatele.
+    Ano
-    Ne
Která tvrzení jsou pravdivá? (multi)
+    Přímé distribuční cesty mohou být na trzích B2C využívány mimo jiné u zboží , které je možné nabízet prostřednictvím katalogů či v prodejních automatech.
-    Distribuční cesty na trzích B2B bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2C.
+    Distribuční cesty na trzích B2C bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2B.
-    Nepřímé distribuční cesty jsou využívány zejména u zboží s nízkou jednotkovou cenou.
Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří:
-    snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů
-    ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím
-    přímý kontakt mezi výrobcem a uživatelem
+    přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům
Kvalitativní výzkum se zabývá: (multi)
+    jevy, které probíhají ve vědomí spotřebitele. Pracuje se obvykle s menším počtem respondentů.
+    jevy, probíhajícími ve vědomí spotřebitele, které jsou obtížně uchopitelné, pracuje se s větší nejistotou a jeho výsledky zpravidla vyžadují psychologickou interpretaci.
-    výzkumem a registrací zpravidla nerealizovaných prvků tržního chování. Jeho hlavní charakteristikou je snadné statistické zpracování.
+    jevy, které jsou příčinami tržního a spotřebního chování a obvykle se jeho odpovědi váží k otázce "Proč?"
Focus group je jednou z metod marketingového výzkumu
+    Ano
-    Ne
Omnibusem se v marketingovém výzkumu rozumí:
-    opakovaný prognostický výzkum se stále stejnými otázkami
-    pravidelný longitudiální výzkum
+    vícetematický výzkum pro více zadavatelů
-    výzkum prováděný v oblasti přepravních služeb
"Relevancí informace" se v marketingovém výzkumu rozumí:
-    to, že informace vyjadřuje a měří to, co vyjadřovat a měřit má.
-    to, že při opakovaném použití metod jejího pořízení budou získány stejné výsledky.
+    to, že je využitelná pro řešení daného problému.
-    to, že na její pořízení byly vynaloženy náklady přiměřené účelu jejího využití.
Mystery shopping je označení pro nepochopitelné reakce nakupujících v prodejně
-    Ano
+    Ne
Mezi interní faktory ovlivňující výši ceny patří:
-    hospodářská politika státu a legislativa
-    poptávka
-    konkurence
+    náklady

nebo

-    hospodářská politika státu a legislativa
-    konkurence
+    cíle firmy
+    náklady

Mezi základní metodologické způsoby tvorby ceny patří: (multi)
+    dle poptávky
+    dle konkurence
-    dle pravděpodobnosti
+    dle nákladů
Strategie sbírání smetany se používá
-    při zavádění výrobků v mlékárenském průmyslu
-    při snižování výrobních nákladů běžné produkce
-    pro zboží realizované ve velkých objemech
+    při zavádění nových výrobků na trh
S femininními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována:
-    zaměřenost na styl oblékání, módu a vzhled
-    rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze
+    zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty
-    agresivita, manažerské rozhodování, úspěch
Internacionální marketing je marketing přesahující:
+    národní hranice
-    nadnárodní hranice
-    globální hranice
-    evropské hranice
Standardizace v oblasti výrobkové politiky znamená přizpůsobování výrobků podmínkám různých trhů.
-    Ano
+    Ne
Pro distribuční mezičlánky platí: (multi) (multi)
-    Prostředníci nejsou vlastníky zboží.
+    Podpůrné distribuční mezičlánky se nestávají vlastníky zboží.
+    Zprostředkovatelé zprostředkovávají kontakty mezi výrobcem a spotřebitelem.
+    Podpůrné distribuční mezičlánky pouze usnadňují směnu zboží.

nebo

+    Zprostředkovatelé zprostředkovávají kontakty mezi výrobcem a spotřebitelem.
-    Prostředníci nejsou vlastníky zboží.
+    Prostředníci přemísťované zboží kupují a znovu ho prodávají.
-    Zprostředkovatelé se stávají na přechodnou dobu vlastníky zboží

Intenzivní distribuce:
-    je typ distribuce s velmi skromným počtem míst, kde je zboží k dispozici
+    je typ distribuce, kdy je zboží k dispozici na "všech možných" prodejních místech
-    je typ přímé distribuční cesty
-    je založena na intenzivních vztazích výrobce s malým počtem prodejců
Využívají se na trzích B2B přímé distribuční cesty? (multi)
+    ano, zejména u nestandardních či nákladných strojů a zařízení
+    ano, je to nejčastější forma distribuce
-    ne, je to organizačně a nákladově pro výrobní podnik příliš náročné
-    ne, je to neekonomické
Kolik mezičlánků mezi dodavatelem a uživatelem může mít nepřímá distribuční cesta?
-    dva a více
-    maximálně 10
+    jeden a více
-    žádný
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem:
+    osobní prodej
-    rádiová reklama
-    outdoorová reklama
-    televizní reklama
Životní cyklus módního výrobku
-    má horizontální tvar fáze úpadku
-    má dlouhou fázi úpadku
+    má krátkou fázi úpadku
-    má indiferentní fázi úpadku
Který z uvedených výroků není pravdivý
+    průběh životního cyklu výrobku je zákonitý a lze ho poměrně snadno předvídat a ovlivňovat
-    produkt nemusí mít žádné hmotné rysy
-    produkt je základním nástrojem marketingového mixu
-    životní cyklus většiny výrobků se s technickým rozvojem zkracuje
Brand positioning je:
-    umístění značky v regálech maloobchodu.
-    umístění značky produktu do filmu či počítačové hry.
+    proces, při kterém marketéři určují, jakým způsobem má být značka vnímána zákazníky a jaké asociace má vyvolávat.
-    umístění značky v mezinárodních žebříčcích, které porovnávají značky z hlediska jejich tržní hodnoty.
Tzv. rozřeďování značky může být důsledkem nevhodné extenze značky
+    Ano
-    Ne
Positioning značky ovlivňuje všechny "P" marketingového mixu
+    Ano
-    Ne
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? (multi)
+    Distribuce
-    Targeting
-    Positioning
+    Komunikace
4 C označují v marketingu model, který slouží k analýze marketingového makroprostředí
-    Ano
+    Ne
Mobilní marketing, jako directmarketingový nástroj, obnáší v současnosti zejména zasílání SMS a MMS.
+    Ano
-    Ne
Virální marketing využívá principu "sněhové koule", tedy exponenciálního šíření marketingového sdělení mezi lidmi.
+    Ano
-    Ne
Podporu prodeje by bylo možné definovat jako: (multi)
-    disciplínu komunikačního mixu, kterou lze ztotožnit s osobním prodejem
+    soubor technik, mezi které patří např. kupóny či spotřebitelské soutěže
+    pobídky podporující okamžitý prodej
+    soubor technik, mezi které patří např. sampling
Základní metody tvorby cen v marketingu jsou odvozeny od:
-    typu trhu, právních předpisů, poptávky
-    nákladů, poptávky, nabídky
-    nákladů, poptávky, právních předpisů
+    nákladů, poptávky, konkurence
Mezi externí faktory, které ovlivňují výši ceny, patří:  (multi)
+    charakter trhu
-    marketingová strategie firmy
+    konkurence
-    náklady
Konkurenční síly na trhu podle Portera zahrnují:
-    konkurenci v rámci managementu podniku
-    konkurenci mezi odvětvími
+    vyjednávací sílu zákazníků
-    konkurenci komplementárních výrobků
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba vstupu nových konkurentů
+    Ano
-    Ne
B2B marketing označuje formu marketingu zaměřeného na spotřebitele
-    Ano
+    Ne
Kvalitativní marketingový výzkum:
-    umožňuje deskripci trhu, mapuje tržní situaci a umožňuje přesnou kvantifikaci.
-    je aplikací metod statistiky, matematiky a ekonometrie v oblasti marketingového výzkumu.
+    odpovídá obvykle na otázku "Proč?"
-    typicky pracuje s velkými reprezentativními vzorky.

nebo

+    umožňuje získat informace vysvětlující příčiny chování spotřebitele
-    typicky pracuje s velkými reprezentativními vzorky.
-    umožňuje deskripci trhu, mapuje tržní situaci a umožňuje přesnou kvantifikaci.
-    odpovídá obvykle na otázku "Kolik?"

V případě ankety lze výsledky velmi dobře zobecňovat na celek. Proto je tato výzkumná metoda tolik populární.
-    Ano
+    Ne
Individuální hloubkové rozhovory jsou typickou metodou kvalitativního výzkumu
+    Ano
-    Ne
Pojem "validita" v marketingovém výzkumu označuje:
-    rozsah, ve kterém za srovnatelných okolností je daný aspekt měřen pokaždé stejně.
+    rozsah, ve kterém informace vyjadřují a měří to, co vyjadřovat a měřit mají.
-    rozsah, ve kterém jsou tazatelé provádějící šetření dostatečně spolehliví.
-    zda je vzorek respondentů dostatečně veliký, aby mohl sloužit za podklad pro rozhodování.
Mystery shopping je jednou z metod marketingového výzkumu
+    Ano
-    Ne
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"? (multi)
-    finanční nestabilita podniku
+    riziko zpřísnění legislativy
+    růst poptávky
-    silná značka podniku

nebo

-    kvalitní management podniku
+    posilující konkurence
+    riziko zpřísnění legislativy
+    růst poptávky
Strategie diverzifikace může být popsána následujícím způsobem:
-    Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích
+    Podnik hledá nové trhy pro nové výrobky
-    Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu hledáním nových trhů pro své běžně prodávané výrobky
-    Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu vývojem nových výrobků, které nabízí na současných trzích
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingové strategie
-    Ano
+    Ne
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze: (multi)
+    Stanovení marketingových cílů
+    Situační analýzu
-    Implementaci marketingového plánu
-    Kontrolu plnění marketingového plánu
Branding může být chápán jako prostředek k zajištění významné konkurenční výhody.
+    Ano
-    Ne
Při behaviorální segmentaci jsou zákazníci rozděleni např. podle:
-    životního stylu
+    věrnosti ke značce
-    příjmu
-    osobnostních rysů
Připravenost k nákupu je jedno z behaviorálních kritérií.
+    Ano
-    Ne
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické
+    Ano
-    Ne
Regiocentrická orientace znamená, že:
+    se podnik soustředí na regiony - lokální rozdíly mezi zeměmi daného regionu jsou považovány za nepodstatné.
-    se podnik soustředí na domácí trh a zahraniční trh využívá jen tehdy, chce-li se zbavit nadbytku své produkce.
-    podnik přistupuje k trhům jednotlivých zemí diferencovaně.
-    se podnik soustředí na národní trh.
Geocentrická orientace znamená, že se podnik soustředí na národní trh. Zahraniční aktivity jsou považovány za sekundární.
-    Ano
+    Ne
Marketingové cíle firmy by měly odpovídat cílům firemním.
+    Ano
-    Ne
Marketingové cíle by měly být tzv. SMART. Znamená to, že by měly odpovídat poslání firmy.
+    Ano
-    Ne
Mezi růstové strategie tzv. Ansoffovy matice patří:
-    Rozvoj trhu
-    Extenze značky
-    Segmentace trhu
+    Diverzifikace
Franchising je zvláštní formou převodu know-how, včetně možnosti užívat loga sítě.
+    Ano
-    Ne
Pro marketingové pojetí výrobku je typický:
+    důraz na to, jak je vnímán spotřebiteli
-    důraz na technickou dokonalost
-    důraz na jeho hmotnou podstatu
-    důraz na špičkovou kvalitu
Focus group je typickou metodou kvantitativního výzkumu.
-    Ano
+    Ne
Mezi metody výzkumu primárních dat nepatří:
+    Rešerše
-    Pozorování
-    Experiment
-    hloubkový rozhovor
Uzavřená otázka v marketingovém výzkumu označuje:
-    otázku, která kontroluje, zda respondent odpovídá pravdivě.
-    takovou otázku, na niž je možné odpovědět ve vymezené (uzavřené) době.
+    otázku, kde jsou možné odpovědi předem určeny.
-    otázku, na niž respondenti neodpovídají.
K segmentaci spotřebních trhů se využívají následující kritéria: (multi)
+    Geografická
+    Behaviorální
-    Taktická (strategická)
+    Psychografická
K podmínkám uplatnění výsledků segmentace trhu v cíleném marketingu patří  (multi)
+    vnější heterogenita segmentů
+    dostatečná velikost segmentů
-    malý počet segmentů
+    vnitřní homogenita segmentů
Tzv. rozřeďování značky je:
-    označení pro proces postupného posilování značky v dané cílové skupině.
-    označení pro proces, kdy je globální značka transformována na značku lokální.
-    označení pro proces, kdy se povědomí o značce šíří masivně mezi lidmi.
+    situace, kdy si lidé přestávají značku spojovat s danou produktovou kategorií (resp. s daným zákaznickým segmentem).
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří:
-    direct mail
-    email
-    product placement
+    spotřebitelské soutěže
PEST analýza se soustředí na:
-    Zákazníka
-    Konkurenci
+    marketingové makroprostředí.
-    marketingové mikroprostředí.
Ústředním faktorem marketingového mikroprostředí je:
-    Kulturní prostředí
-    Státní správa
+    Zákazník
-    Ekonomické prostředí
Který z níže uvedených výroků nejlépe vystihuje podstatu "masového" marketingu?
-    Jde o přístup, kdy firma ignoruje svou konkurenci.
+    Jde o nediferencovaný marketing, kdy firma oslovuje trh jedinou nabídkou.
-    Jde o masový přístup firmy ke svým zaměstnancům.
-    Jde o přístup, založený na diferenciaci nabídky pro jednotlivé tržní segmenty
Jedním z měřítek hodnoty značky je míra, v níž jsou zákazníci ochotni platit za značku více peněz, než-li by zaplatili za značku konkurenční.
+    Ano
-    Ne

"Řada značky" (brand line) je soubor všech produktů prodávaných pod určitou značkou.
+    Ano
-    Ne
Elastická poptávka znamená, že:
+    spotřebitelé jsou velmi citliví na cenu
-    při zvýšení ceny dojde k minimální změně poptávky
-    při zvýšení ceny dojde k masivnímu poklesu poptávky
-    spotřebitelé nejsou příliš citliví na změny ceny
Čím méně je poptávka elastická, tím více se vyplatí prodávajícímu cenu:
-    Neměnit
+    Zvyšovat
-    Snižovat
-    Elokovat
Kaskádová internacionalizace znamená, že firmy vstupují na celý multinacionální trh najednou a stejným postupem.
-    Ano
+    Ne
Při procesu positioningu značky firma nebere v úvahu asociace, které vyvolávají značky konkurenční
-    Ano
+    Ne
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie:
-    Globální strategii
-    Strategii nízkých cen
+    Strategii vývoje produktu
-    Strategii prémiových cen
Ansoffova matice je strategický nástroj, který firmám pomáhá rozhodnout, zda se zaměřit na stávající či nové produkty na stávajících či nových trzích.
+    Ano
-    Ne
Marketingový plán obvykle zahrnuje: (multi)
+    Marketingovou strategii
-    Výsledky vyplývající z kontroly plnění marketingového plánu
+    Časový plán a rozpočet
+    Marketingové cíle
Reklama se obecně vyznačuje následujícími charakteristikami: (multi)
+    dokáže efektivně "budovat" značky
+    jde o placenou formu propagace produktu
-    není součástí komunikačního mixu
-    jde primárně o neplacenou formu propagace produktu
Typickým nástrojem media relations jsou tiskové konference
+    Ano
-    Ne
Mezi reklamní média patří mimo jiné: (multi)
+    Televize
-    Spotřebitelská soutěž
+    Film
-    Telefon
Exkluzivní distribuce:
-    znamená to samé co výběrová distribuce
-    znamená, že se firma snaží o to, aby její zboží bylo na co největším počtu prodejních míst
-    znamená, že firma distribuuje zboží zákazníkům přímo
+    znamená to samé co výhradní distribuce
Strategie "sbírání smetany" se vyznačuje: (multi)
-    postupným zvyšováním úvodní ceny
-    absencí výraznější reklamní podpory
+    vysokou úvodní cenou
+    postupným snižováním úvodní ceny
-    nízkou úvodní cenou
Mezi externí faktory, které ovlivňují výši ceny, patří: (multi)
-    marketingová strategie firmy
+    charakter trhu
+    poptávka
+    konkurence
Mezi tzv. behaviorální kritéria patří (multi)
+    stádium připravenosti zákazníka koupit daný produkt
+    míra používání produktu
+    věrnost ke značce
-    příjem
Požadavek homogenity segmentu se týká
-    dostatečné velikosti segmentu
-    dostatečné přístupnosti segmentu
-    podobnosti jednotlivých segmentů mezi sebou navzájem
+    podobnosti zákazníků v daném segmentu
Privátní značky jsou typicky výrazně dražší než značky výrobce
-    Ano
+    Ne
Který z výroků nejlépe vystihuje pojem marketing?
-    Marketing se zaměřuje primárně na potřeby své organizace.
-    Marketing se snaží donutit zákazníky ke koupi vyrobeného zboží.
-    Marketing pomáhá převýšit nabídku nad poptávkou.
+    Jedná se o komplex činností, jejichž cílem je zjišťovat, uspokojovat, stimulovat a předvídat potřeby zákazníka a trhu.
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba konkurence mezi kulturami.
-    Ano
+    Ne
Který z následujících výroků není pravdivý
-    v průběhu životního cyklu výrobku firma obvykle mění marketingový mix
-    ve fázi zavádění výrobku na trh bývá intenzita reklamy velmi vysoká
+    v poslední fázi životního cyklu výrobku se intenzita reklamy typicky radikálně zvyšuje - firma se totiž snaží zastavit pokles prodeje
-    nejméně významným nástrojem komunikace na trzích B2B bývá reklama
Průběh životního cyklu výrobku zahrnuje následující fáze:
-    Pricing
+    Růst
+    úpadek
+    zavedení
Nejdůležitějším nástrojem marketingového mixu jest:
-    Komunikace
-    Distribuce
+    Produkt
-    Cena
Nejdynamičtějším obdobím z hlediska přírůstků prodeje je v průběhu životního cyklu výrobku (multi) (?)
-    etapa zavádění výrobku
+    etapa inovace výrobku
+    etapa růstu
-    etapa úpadku
Metoda CAPI (Computer Assisted Personal Interview) patří mezi metody: (multi)
+    dotazování
-    pozorování
-    využívající telefon
+    využívající laptop
Metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interview) patří mezi metody: (multi)
+    využívající telefon
-    využívající internet
-    pozorování
+    využívající počítač
Metoda CAWI (Computer Assisted Web Interview) patří mezi metody: (multi)
+    využívající internet
-    využívající telefon
-    vyžadující tazatele
+    dotazování
V případě
kvótního výběru rozhoduje o výběru respondenta náhoda.
-    ANO
+    NE
K metodám kvalitativního výzkumu patří: (multi)
+    skupinová diskuse
+    individuální hloubkový rozhovor
+    focus group
-    panelová diskuse
Direct mail je typickým příkladem virálního marketingu.
-    ANO
+    NE
Firma cílí na vzdělané muže ve věku od 40 do 50 let, kteří žijí ve větších městech. Která segmentační kritéria firma využila? (multi)
-    behaviorální
+    demografická
+    geografická
-    žádná z uvedených
Který z uvedených výroků není správný
-    cena je závislá na výši nákladů
-    cenu lze považovat za nejpružnější nástroj marketingového mixu
-    cena jako jediná z marketingového mixu generuje příjmy
+    cena nemá vazbu na positioning značky
Tzv. Unique Selling Proposition označuje: (multi) (?)
-    strategii vysokých cen a dalších poplatků.
+    způsob positioningu značky, kdy je komunikován nefunkční emocionální atribut.
-    agresivní strategii obchodních zástupců.
+    strategii nízkých cen a doplňkových cenových zvýhodnění.
Positioning má vztah k následujícím "P" marketingového mixu: (multi)
+    produktu
-    podpoře prodeje
+    komunikaci
+    distribuci
Tzv. výrobková koncepce (multi)
+    se soustředí primárně na výrobek, na potřeby zákazníka již méně - koncepce tak může vést k "marketingové krátkozrakosti".
-    se soustředí zejména na prodej výrobku zákazníkům.
+    vychází z předpokladu, že spotřebitel požaduje vysoce kvalitní výrobek.
-    vychází z předpokladu, že zákazník preferuje velké množství výrobků za přiměřenou cenu...
Percepční mapa zobrazuje, jak zákazník vnímá rozmístění produktů v prodejně.
-    Ano
+    Ne
Percepční mapa vychází z analýz tzv. oční kamery.
-    Ano
+    Ne
Mikrosegment je označení pro tržní výklenek.
+    Ano
-    Ne
Gerilový marketing se obvykle vyznačuje následujícími charakteristikami:
-    Typicky využívá tradiční média.
+    Typicky využívá originální média.
-    Je typicky velmi nákladný.
-    Většinou jde o využití televizní reklamy.
Mezi reklamní média patří mimo jiné:
-    Telefon
-    Direct mail
+    Print
-    Spotřebitelská soutěž
PEST analýza zahrnuje následující faktory:
-    Environmentální
+    Ekonomické
-    Tématické
-    Ekologické
Který z následujících výroků je pravdivý. Výrobky zařazené do kvadrantu „hvězdy“ podle BCG jsou charakterizovány
-    vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10 %
-    vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu pod 10 %
-    nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10 %
+    vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu nad 10 %
Pro BCG matici platí:
-    Otazníky mají vysoké tempo růstu a relativně vysoký tržní podíl
-    Otazníky mají nízké tempo růstu a nízký tržní podíl
+    Otazníky mají vysoké tempo růstu, ale relativně nízký tržní podíl
-    Otazníky mají nízké tempo růstu, ale vysoký tržní podíl
Panelový efekt označuje v marketingovém výzkumu jev, kdy se v rámci focus group prosazuje dominantní respondent. Vypovídací hodnota výzkumu je tím následně snížena.
-    ANO
+    NE
Mezi projektivní techniky patří např. test dokončovací nebo test slovní asociace.
+    Ano
-    Ne
Focus group znamená v marketingu pracovní tým, který se zaměřuje na výběr správné marketingové strategie.
-    Ano
+    Ne
Primární marketingový výzkum se typicky provádí:
-    převážně jako tzv. výzkum od stolu.
-    před sekundárním výzkumem.
+    následně po sekundárním výzkumu.
-    zejména metodami kvalitativního výzkumu.
Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří: (multi)
+    přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům
-    ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím
+    využití zkušeností a kontaktů distribučních mezičlánků
-    snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů
Tržní zacílení (targeting) spočívá ve vyhodnocení atraktivity jednotlivých segmentů a volbě těch segmentů, na které se firma chce zaměřit
+    Ano
-    Ne
Korporační distribuční systém znamená, že dochází ke spojení dvou a vice firem na stejné úrovni distribuční cesty, přičemž jedna firma vlastní firmy ostatní
-    ANO
+    NE
Korporační distribuční systém znamená, že dochází ke spojení dvou a vice firem na různých úrovní jedné distribuční cesty, přičemž jedna firma vlastní firmy ostatní
+    Ano
-    Ne
Strategie penetrace trhu využívá vysokých zaváděcích cen.
-    Ano
+    Ne
Tzv. private label brands označuje značky výrobce.
-    Ano
+    Ne
Tisková konference a tisková zpráva jsou nástroji tzv. mobilního marketingu.
-    Ano
+    Ne
V případě kvótního výběru rozhoduje o výběru respondenta náhoda.
-    Ano
+    Ne
Komunikační mix se skládá z následujících disciplín: (multi)
+    podpora prodeje
+    public relations
+    direkt marketing
+    osobní prodej
Mezi nástroje direct marketingu patří typicky: (multi)
+    email
+    katalog
+     mobilní marketing (SMS, MMS)
-    osobní prodej
Mezi nástroje direct marketingu patří typicky: (multi)
+    direct mail
+    telemarketing
-    public relations
-    podpora prodeje
Pro anketu platí:
+    respondenti se do výběrového souboru vybrali sami
Mezi orientace podniku na zahraniční trh podle modelu EPRG patří (multi)
+    polycentrická orientace
+    etnocentrická orientace
+    geocentrická orientace
-    democentrická orientace
Hofstede identifikuje následující kulturní dimenze
+    maskulinní X femininní společnosti
+    individualismus X kolektivismus
-    omnibusní X femininní
-    diferenciace X determinace

nebo

-    vysoká X nízká vzdálenost kontaktu
+    maskulinní X femininní společnosti
-    asertivní X agresivní společnosti
-    slabé X silné vyhýbání se odpovědnosti
Tzv. prodejní koncepce je přístup k trhu založený na "agresivním" prodeji
+    Ano
-    Ne
Nejvíce pružným marketingovým nástrojem se jeví cena
+    Ano
-    Ne
Unique Selling Proposition označuje:
+    jedinečný užitek spojený s danou značkou, který je dlouhodobě komunikován
Při geografické segmentaci jsou využívána následující kritéria: (multi)
+    regiony
+    státy
+    města
-    světadíly
Které položky patří do SWOT analýzy firmy X: (multi)
+    konkurenční aktivita na daném trhu roste
+    poptávka se na daném trhu mění
+    firma X má rozsáhlý sortiment
Distribuční cesty představují v marketingu spojení mezi: (multi)
+    výrobcem a uživatelem
+    dodavatelem a uživatelem
+    dodavatelem a spotřebitelem

Neelastická poptávka: (multi) (?)
+    je typická pro běžné produkty.
-    označuje poptávku po produktech, které jsou velmi citlivé na cenu.
+    je typická pro produkty s velkým množstvím stubstitutů.
-    je typická pro jedinečné exkluzivní produkty.
Do funkčních charakteristik produktu nepatří (?)
-    vzhled, chuť, výkon, náročnost na údržbu
+    vzhled, trvanlivost, použitá technologie, výkon
-    výkon, trvanlivost, vzhled, chuť
-    trvanlivost, vzhled, chuť, náročnost na údržbu
Podstata globálního positioningu značky spočívá v jednotném názvu značky na všech trzích světa. (??)
-    ANO
+    NE
Komunikačním mixem se rozumí: (multi) (??)
+    individuální směs reklamy, osobního prodeje, public relations, podpory prodeje a direct marketingu
+    výběr komunikačních disciplín, které firma používá pro dosažení svých komunikačních cílů
-    značková politika produktového portfólia
+    marketingový mix
Maloobchod je firma zabývající se prodejem zboží a služeb spotřebitelům pro jejich osobní potřebu a firmám pro účely dalšího podnikání (??)
+    ANO
-    NE
Masový marketing (multi) (???)
-    se soustředí na tzv. tržní výklenky
+    znamená nediferencovaný přístup ke všem zákazníkům
-    začíná segmentací trhu
+    začíná tržním zacílením
B2B trh označuje: (multi) (???)
-    trh jednotlivců a domácností, které nakupují výrobky a služby pro svoji spotřebu.
+    trh, na kterém obchodují spotřebitelé mezi sebou navzájem.
+    trh, na kterém obchodují organizace.
-    v podstatě to samé, co spotřební trh.
Stanovení ceny pro vázané výrobky znamená: (multi) (???)
-    stanovení cen pro sady produktů.
+    stanovení cen pro doplňkové výrobky.
+    stanovení cen pro výrobky, které je nutné používat společně s hlavním výrobkem.
-    stanovení cen pro vedlejší produkty.
Na rozvinutém, silně konkurenčním trhu (multi) (???)
-    spotřebitele nejvíce zajímá ve struktuře komplexního výrobku jádro výrobku
+    je do spotřebitelského vnímání komplexního modelu výrobku zahrnuta cena
-    konkurenční boj se odehrává na úrovni povrchových vrstev struktury komplexního výrobku
+    spotřebitele nejvíce zajímají ve struktuře komplexního výrobku funkční charakteristiky
Jako co-branding se označuje: (multi) (???)
+    použití značky výrobce na daném produktu.
+    použití licencovaných značek za sjednaný poplatek.
-    použití licencovaných značek bez poplatku.
+    použití značky distributora na daném produktu.
Direct marketing je obecně možné charakterizovat následujícím způsobem:
+    usiluje o vyvolání okamžité reakce oslovených jedinců
+    cílí obvykle na menší segmenty
-    není součástí komunikačního mixu
+    jde o personalizovanou komunikaci
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří:
+    bonusy
+    kupóny
Průběh životního cyklu výrobku:
+    je zákonitý - závisí ale na řadě faktorů, včetně těch, které podnik nemůže ovlivnit
Ansoffova matice zahrnuje mimo jiné např. tzv. strategii vývoje produktu. Ta spočívá v zavedení nového produktu na stávající trhy:
+    NE
Přímý marketing jako kombinace nástrojů distribuce a komunikace může představovat:
+    zásilkový prodej pomocí katalogů
+    telemarketing
+    prodej poštou
+    prodej prostřednictvím internetu
-    prodej prostřednictvím maloobchodu
-    prodej prostřednictvím velkoobchodu
Který z následujících výroků není pravdivý:
+    vnímaná hodnota zákazníkem je v obecné rovině spodní hranicí pro stanovení ceny
-    náklady jsou v obecné rovině spodní hranicí pro stanovení ceny
-    vnímaná hodnota zákazníkem je v obecné rovině horní hranicí pro stanovení ceny
-    cena je nejpružnějším nástrojem marketingového mixu
Tzv. sociální koncepce marketingu
+    se zakládá na požadavku, aby činnost firem byla v souladu se zájmy zákazníků i s prospěchem celé společnosti.
-    směřuje k uspokojování potřeb spotřebitelů, ale za cenu nepříznivých důsledků výroby na životní prostředí.
+    vychází mimo jiné z požadavku, aby dodávané výrobky nebyly zdraví škodlivé, aby byly bezpečné a jejich výroba nevedla k narušování životního prostředí.
-    se soustředí na sociálně slabší skupiny obyvatelstva.
Příkladem tzv. USP může být např:
+    nejlepší servis na trhu
+    nejpokročilejší technologie na trhu
+    nejvyšší kvalita na trhu
-    jedinečné emoce spojené s danou značkou
Positioning je třetí fází cíleného marketingu:
+    ANO
Metoda CATI vyžaduje osobní kontakt tazatele a respondenta
+    NE
Termín "marketingová krátkozrakost" znamená, že podnik
+    soustřeďuje se příliš na výrobek, bez ohledu na faktickou využitelnost jeho charakteristik
-    preferuje současné požadavky spotřebitelů na výrobek před budoucími požadavky
-    preferuje širokou cenovou a distribuční dostupnost výrobku
-    považuje za cíl maximalizaci zisku v krátkém časovém horizontu
Mezi typicky kolektivistické společnosti podle Hofstedeho patří
+    Čína
-    Kanada
-    USA
-    Austrálie
Tzv. tržní matice zahrnuje
-    SWOT analýzu
-    marketingové cíle
+    konkurenci
+    externí síly na trhu
Typickými nástroji direct marketingu jsou
-    POP komunikace
-    tisková zpráva
+    email
-    eventy
Telemarketing je obvykle považován primárně za nástroj podpory prodeje
+    NE
Základem marketingu je směna hodnot
+    ANO
Mikromarketing označuje
-    jeden z přístupů k segmentaci
+    přizpůsobení marketingových nástrojů úzce definovaným segmentům
-    použití stejného produktu pro všechny spotřebitele
-    marketing postavený na tzv. word-of-mouth


0 comments:

Post a Comment