About The Legendary GorgonPalace

The GorgonPalace is an Entertainment Internet Blog.

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

Sunday, September 9, 2012

My Scribd post about 4 affordable muscle cars

So I wrote a little list about muscle cars that you can buy for some smaller amount of money. Nothing so big but you can get better picture of muscle cars segment for today.
»»  read more

Thursday, May 10, 2012

How to make adult site that makes money

I wrote on this topic two scribd documents and one squidoo lens, but they are not indexed so I have to show my urls to Google on this blog. You can read it if you want to make adult site that you can live off from. Squidoo: Creating stream adult tube website that will make money in long term, first Scribd document How To Make Proper Keyword Research and the second one How to Establish New Stream Tube. Google, index these pages!
»»  read more

Monday, January 9, 2012

Isis

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Percepční mapa jest
+    graf, který znázorňuje, jak zákazníci vnímají značky v dané produktové kategorii.
-    graf, který porovnává, jak často se značky dané produktové kategorie umísťují v médiích.
-    má typicky jen jednu osu.
-    se v marketingové praxi nevyužívá.
Positioning je proces výběru vhodného portfólia produktů. Je to tak dámy a pánové?
-    Ano
+    Ne
Extenze značky: (multi)
-    je rozšíření propagace značky do nových médií.
+    může skončit neúspěchem, pokud zákazníci extenzi neakceptují.
+    je rozšíření značky do nové produktové kategorie nebo na nový zákaznický segment.
+    může skončit tzv. rozředěním značky.
Product placement je možné považovat za typickou součást direct marketingu
-    Ano
+    Ne
Krizová komunikace bývá považována za podstatnou součást public relations.
+    Ano
-    Ne
Typickým nástrojem media relations je product placement.
-    Ano
+    Ne
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba konkurence mezi kulturami.
-    Ano
+    Ne
PEST analýza je model určený k analýze marketingového mikroprostředí.
-    Ano
+    Ne
B2C marketing je marketing zaměřený na konečného zákazníka.
+    Ano
-    Ne
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? (multi)
+    Distribuce
-    Targeting
+    Produkt
-    Prodej
Marketing je možné ztotožnit s prodejem.
-    Ano
+    Ne
Privátní značky oslovují v obecné rovině zejména měné spořivé zákazníky
-    Ano
+    Ne
Tzv. privátní značky představují určité ohrožení pro značky výrobce
+    Ano
-    Ne
Ansoffova matice je strategický nástroj, který firmám pomáhá rozhodnout, zda se zaměřit na stávající či nové produkty na stávajících či nových trzích.
+    Ano
-    Ne
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie: (multi)
-    Strategii prémiových cen
-    Lokální strategii
+    Strategii rozvoje trhu
+    Strategii penetrace trhu
Marketingové řízení zahrnuje následující klíčové fáze: (multi)
-    Definování podnikových cílů
-    Definování poslání firmy
+    Kontrola
+    Plánování
Ansoffovu matici tvoří dvě osy - tempo růstu trhu a tržní podíl.
-    Ano
+    Ne
U kterých z uvedených výrobků bude zřejmě nejmenší cenová pružnost:
-    Televizor
+    Sůl
-    osobní počítač
-    oblek
Klesne-li poptávané množství o 1 % při zvýšení ceny o 10 % je poptávka:
-    dokonale elastická
-    elastická
-    dokonale neelastická
+    neelastická
Označte, která z následujících možností představuje výhody poptávkově orientované ceny
+    zohledňuje to, jakou hodnotu produktu přisuzuje zákazník
-    jednoduchost stanovení ceny
-    těsná vazba na náklady firmy
-    těsná vazba na ceny konkurence
Mystery shopping
+    postup, kdy např. výzkumník vystupuje v roli zákazníka a předstírá zájem o koupi.
-    je metoda, která je omezena tzv. panelovým efektem.
-    není regulérní metodou marketingového výzkumu.
-    využívá projektivních technik.
Panelem se v marketingovém výzkumu rozumí:
-    forma diskuse používaná  v marketingovém výzkumu pro účely zjištění příčin chování respondentů.
-    diskuse několika řečníků.
-    metoda statistického vyhodnocení dat získaných v terénním výzkumu.
+    reprezentativní vzorek respondentů dlouhodobě periodicky zkoumaný zvolenou technikou za účelem sledování vývoje a identifikace změn.
Výzkum trhu často vyžaduje získání "primárních" a "sekundárních" dat. Sekundární data mohou být získána např.:
-    pomocí tzv. focus group
-    dotazníkem
+    ze statistických publikací
-    asociačními technikami
Mezi základní techniky dotazování patří:
-    projektivní techniky a focus group
-    dotazování primární a sekundární
+    dotazování osobní, písemné, telefonické, on-line, kombinované
-    experiment, pozorování a skupinový rozhovor
Výzkum prováděný ad hoc:
-    je výzkum prováděný pro více zadavatelů zároveň.
+    je jednorázový výzkum pro konkrétní jedinečný účel.
-    je výzkum prováděný pro jediného zadavatele.
-    je výzkum prováděný s periodickým opakováním.
Mezi psychografická kritéria segmentace trhu se řadí (multi)
+    životní styl
+    osobnost
-    náboženství
-    příjem
Segment trhu by měl splňovat určité požadavky: (multi)
+    měl by být dostupný.
-    měl by být dostatečně rozptýlený.
+    měl by být vnitřně homogenní a vnějškově heterogenní.
-    měl by být vnitřně heterogenní a vnějškově homogenní.
Mezi segmentační kritéria uplatňovaná při segmentaci institucionálních trhů patří (multi)
+    velikost společnosti
+    používané technologie
+    lokalita
+    odvětví

nebo

+    lokalita
+    používané technologie
-    životní styl
+    odvětví
Segmentace trhu (multi)
-    spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit.
+    rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků.
-    spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu.

nebo

+    řeší výběr distribučních strategií.
-    spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit.
+    spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu.
Kaskádová internacionalizace je snaha proniknout na zahraniční trhy postupně a diferencovaně
+    Ano
-    Ne
Etnocentrická orientace znamená, že podnik se orientuje primárně na:
+    domácí trh a v zahraničí se angažuje tehdy, potřebuje-li prodat nadbytek produkce.
-    skupinu zemí s podobnými charakteristikami a pro ně má vytvořený jednotný postup.
-    zahraniční trhy, na domácím trhu se tedy neangažuje.
-    zahraniční trh, a to výhradně.
Globální positioning značky znamená, že firma usiluje o stejné vnímání dané značky na všech trzích
+    Ano
-    Ne
Pro přímou distribuční cestu je charakteristické: (multi)
+    snížení nákladů způsobené absencí mezičlánků
+    neekonomičnost přímých dodávek v případě velké rozptýlenosti zákazníků
+    přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem
-    využití většího množství distribučních mezičlánků
Selektivní distribuce:
-    odpovídá exkluzivní distribuci
-    znamená, že výrobce navazuje exkluzivní vztahy se všemi svými distribučními mezičlánky
-    zajišťuje dodání zboží na co největší množství prodejních míst
+    znamená, že zboží je k dispozici na omezeném počtu prodejních míst
Franchising je strategie využívající kombinaci nízké ceny a intenzivní marketingové komunikace
-    Ano
+    Ne
"Cash and Carry" je označení pro specifickou velkoobchodní organizaci.
-    Ano
+    Ne
Jeden z následujících výroků není správný. Který?
-    když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu
+    poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská
-    životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit
-    během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztráty
Osy bostonské matice znázorňují:
+    Horizontální osa - relativní tržní podíl
-    Vertikální osa – cena
-    Horizontální osa – poptávka
+    Vertikální osa - tempo růstu trhu
Označte jev typický pro výrobky ve fázi zralosti, z hlediska životního cyklu produktu
-    slabá konkurence
-    zrychlující se tempo růstu prodejů
-    odchod konkurence z trhu
+    velké objemy prodeje
Hodnocení výrobku pomocí portfolio analýzy BCG používá dvou základních kritérií.
-    objem prodejů a relativní tržní podíl
-    relativní tržní podíl a cenová úroveň
+    relativní tržní podíl a tempo růstu trhu
-    objem prodejů a tempo růstu trhu
Co-branding je označením pro tzv. extenzi značky
-    Ano
+    Ne
Tzv. private label brands využívá např. firma Tesco
+    Ano
-    Ne
Marketingové mikroprostředí je:
+    faktor, který firma může přímo ovlivňovat.
-    faktor, který firma nemůže příliš ovlivňovat.
-    možné popsat pomocí tzv. PEST analýzy.
Pro kulturu jako faktor marketingového makroprostředí platí: (multi)
+    Kultura se přenáší z generace na generaci.
+    Kultura ovlivňuje mimo jiné základní názory a hodnoty v dané společnosti.
+    Kultura je naučená.
-    Kultura je vrozená.
Tzv. výrobní koncepce (multi)
+    je přístup, kdy se firma soustředí na vysoký objem výroby a snižování nákladů.
+    je uplatňována tam, kde poptávka převažuje nad nabídkou.
-    je uplatňována tam, kde nabídka převažuje nad poptávkou.
-    je přístup, který se soustředí na výrobu těch nejkvalitnějších produktů a na jejich neustálé zdokonalování.
Tzv. marketingová koncepce se:
-    zaměřuje primárně na kvalitu výrobku a jeho zdokonalování.
+    zaměřuje primárně na zákazníka a uspokojování jeho potřeb.
-    zaměřuje primárně na konkurenci.
-    zaměřuje primárně na prodej vyrobeného zboží.
Strategie rozvoje trhu znamená:
-    Podnik rozšiřuje nabídku svých výrobků
-    Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích
+    Podnik hledá nové trhy pro své stávající produkty
-    Podnik hledá nové odbytiště pro nové produkty
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"? (multi)
-    kvalitní management podniku
+    posilující konkurence
+    růst poptávky
-    silná značka podniku
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze:
-    Kontrolu plnění marketingového plánu
-    Implementaci marketingového plánu
-    Realizaci marketingového plánu
+    Situační analýzu
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingového mixu.
-    Ano
+    Ne
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické.
+    Ano
-    Ne
Tržní zacílení nebo-li targeting:
-    je fází segmentace trhu.
-    je proces typický pro tzv. nediferencovaný (masový) marketing.
-    je totéž jako positioning.
+    se týká volby cílových segmentů.
Při demografické segmentaci je trh rozdělen podle proměnných, jako jsou např. hodnoty či životní styl.
-    Ano
+    Ne
První etapou cíleného marketingu je
-    výběr vhodného marketingového mixu
-    targeting
-    positioning
+    segmentace trhu
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří: (multi)
-    Emailing
+    Prémie
+    Slevy
+    Sampling
Integrovaná marketingová komunikace:
+    je propojování jednotlivých disciplín komunikačního mixu
-    je promyšleným propojováním jednotlivých "P" marketingového mixu
-    je označení pro kampaně na internetu
-    není v současné firemní praxi používána
Který z následujících výroků je pravdivý. Výrobky zařazené do kvadrantu „hvězdy“ podle BCG jsou charakterizovány
-    vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10 %
-    nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10 %
-    vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu pod 10 %
+    vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu nad 10 %
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem:
-    Sampling
-    outdoorová reklama
-    televizní reklama
+    osobní prodej
Který jev je typický pro výrobky ve fázi růstu
-    prudký pokles prodeje
-    neexistující konkurence
-    technická vyspělost produktu
+    zrychlující se tempo růstu prodeje
Proces positioningu značky spočívá zejména v definování asociací, které má daná značka u zákazníků vyvolávat.
+    Ano
-    Ne
Typický příklad "maskulinního" positioningu představuje značka Marlboro
+    Ano
-    Ne
Positioning se týká primárně toho, jakým způsobem bude značka vnímána zákazníky.
+    Ano
-    Ne
S maskulinními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována:
+    rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze
-    agresivita, manažerské rozhodování, důraz na kvalitu života
-    zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty
-    optimismus, obětavost, důvěrnost, preference solidarity
Hofstede popisuje čtyři dimenze. Patří k nim:
-    obětavost a důvěřivost
+    vztah k nejistotě
-    vztah k politice
-    vztah ke vzdělání
Standardizace v oblasti výrobkové politiky znamená přizpůsobování výrobků podmínkám různých trhů.
-    Ano
+    Ne
Franchising je založen na poskytnutí licence k podnikání jménem poskytovatele.
+    Ano
-    Ne
Která tvrzení jsou pravdivá? (multi)
+    Přímé distribuční cesty mohou být na trzích B2C využívány mimo jiné u zboží , které je možné nabízet prostřednictvím katalogů či v prodejních automatech.
-    Distribuční cesty na trzích B2B bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2C.
+    Distribuční cesty na trzích B2C bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2B.
-    Nepřímé distribuční cesty jsou využívány zejména u zboží s nízkou jednotkovou cenou.
Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří:
-    snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů
-    ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím
-    přímý kontakt mezi výrobcem a uživatelem
+    přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům
Kvalitativní výzkum se zabývá: (multi)
+    jevy, které probíhají ve vědomí spotřebitele. Pracuje se obvykle s menším počtem respondentů.
+    jevy, probíhajícími ve vědomí spotřebitele, které jsou obtížně uchopitelné, pracuje se s větší nejistotou a jeho výsledky zpravidla vyžadují psychologickou interpretaci.
-    výzkumem a registrací zpravidla nerealizovaných prvků tržního chování. Jeho hlavní charakteristikou je snadné statistické zpracování.
+    jevy, které jsou příčinami tržního a spotřebního chování a obvykle se jeho odpovědi váží k otázce "Proč?"
Focus group je jednou z metod marketingového výzkumu
+    Ano
-    Ne
Omnibusem se v marketingovém výzkumu rozumí:
-    opakovaný prognostický výzkum se stále stejnými otázkami
-    pravidelný longitudiální výzkum
+    vícetematický výzkum pro více zadavatelů
-    výzkum prováděný v oblasti přepravních služeb
"Relevancí informace" se v marketingovém výzkumu rozumí:
-    to, že informace vyjadřuje a měří to, co vyjadřovat a měřit má.
-    to, že při opakovaném použití metod jejího pořízení budou získány stejné výsledky.
+    to, že je využitelná pro řešení daného problému.
-    to, že na její pořízení byly vynaloženy náklady přiměřené účelu jejího využití.
Mystery shopping je označení pro nepochopitelné reakce nakupujících v prodejně
-    Ano
+    Ne
Mezi interní faktory ovlivňující výši ceny patří:
-    hospodářská politika státu a legislativa
-    poptávka
-    konkurence
+    náklady

nebo

-    hospodářská politika státu a legislativa
-    konkurence
+    cíle firmy
+    náklady

Mezi základní metodologické způsoby tvorby ceny patří: (multi)
+    dle poptávky
+    dle konkurence
-    dle pravděpodobnosti
+    dle nákladů
Strategie sbírání smetany se používá
-    při zavádění výrobků v mlékárenském průmyslu
-    při snižování výrobních nákladů běžné produkce
-    pro zboží realizované ve velkých objemech
+    při zavádění nových výrobků na trh
S femininními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována:
-    zaměřenost na styl oblékání, módu a vzhled
-    rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze
+    zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty
-    agresivita, manažerské rozhodování, úspěch
Internacionální marketing je marketing přesahující:
+    národní hranice
-    nadnárodní hranice
-    globální hranice
-    evropské hranice
Standardizace v oblasti výrobkové politiky znamená přizpůsobování výrobků podmínkám různých trhů.
-    Ano
+    Ne
Pro distribuční mezičlánky platí: (multi) (multi)
-    Prostředníci nejsou vlastníky zboží.
+    Podpůrné distribuční mezičlánky se nestávají vlastníky zboží.
+    Zprostředkovatelé zprostředkovávají kontakty mezi výrobcem a spotřebitelem.
+    Podpůrné distribuční mezičlánky pouze usnadňují směnu zboží.

nebo

+    Zprostředkovatelé zprostředkovávají kontakty mezi výrobcem a spotřebitelem.
-    Prostředníci nejsou vlastníky zboží.
+    Prostředníci přemísťované zboží kupují a znovu ho prodávají.
-    Zprostředkovatelé se stávají na přechodnou dobu vlastníky zboží

Intenzivní distribuce:
-    je typ distribuce s velmi skromným počtem míst, kde je zboží k dispozici
+    je typ distribuce, kdy je zboží k dispozici na "všech možných" prodejních místech
-    je typ přímé distribuční cesty
-    je založena na intenzivních vztazích výrobce s malým počtem prodejců
Využívají se na trzích B2B přímé distribuční cesty? (multi)
+    ano, zejména u nestandardních či nákladných strojů a zařízení
+    ano, je to nejčastější forma distribuce
-    ne, je to organizačně a nákladově pro výrobní podnik příliš náročné
-    ne, je to neekonomické
Kolik mezičlánků mezi dodavatelem a uživatelem může mít nepřímá distribuční cesta?
-    dva a více
-    maximálně 10
+    jeden a více
-    žádný
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem:
+    osobní prodej
-    rádiová reklama
-    outdoorová reklama
-    televizní reklama
Životní cyklus módního výrobku
-    má horizontální tvar fáze úpadku
-    má dlouhou fázi úpadku
+    má krátkou fázi úpadku
-    má indiferentní fázi úpadku
Který z uvedených výroků není pravdivý
+    průběh životního cyklu výrobku je zákonitý a lze ho poměrně snadno předvídat a ovlivňovat
-    produkt nemusí mít žádné hmotné rysy
-    produkt je základním nástrojem marketingového mixu
-    životní cyklus většiny výrobků se s technickým rozvojem zkracuje
Brand positioning je:
-    umístění značky v regálech maloobchodu.
-    umístění značky produktu do filmu či počítačové hry.
+    proces, při kterém marketéři určují, jakým způsobem má být značka vnímána zákazníky a jaké asociace má vyvolávat.
-    umístění značky v mezinárodních žebříčcích, které porovnávají značky z hlediska jejich tržní hodnoty.
Tzv. rozřeďování značky může být důsledkem nevhodné extenze značky
+    Ano
-    Ne
Positioning značky ovlivňuje všechny "P" marketingového mixu
+    Ano
-    Ne
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? (multi)
+    Distribuce
-    Targeting
-    Positioning
+    Komunikace
4 C označují v marketingu model, který slouží k analýze marketingového makroprostředí
-    Ano
+    Ne
Mobilní marketing, jako directmarketingový nástroj, obnáší v současnosti zejména zasílání SMS a MMS.
+    Ano
-    Ne
Virální marketing využívá principu "sněhové koule", tedy exponenciálního šíření marketingového sdělení mezi lidmi.
+    Ano
-    Ne
Podporu prodeje by bylo možné definovat jako: (multi)
-    disciplínu komunikačního mixu, kterou lze ztotožnit s osobním prodejem
+    soubor technik, mezi které patří např. kupóny či spotřebitelské soutěže
+    pobídky podporující okamžitý prodej
+    soubor technik, mezi které patří např. sampling
Základní metody tvorby cen v marketingu jsou odvozeny od:
-    typu trhu, právních předpisů, poptávky
-    nákladů, poptávky, nabídky
-    nákladů, poptávky, právních předpisů
+    nákladů, poptávky, konkurence
Mezi externí faktory, které ovlivňují výši ceny, patří:  (multi)
+    charakter trhu
-    marketingová strategie firmy
+    konkurence
-    náklady
Konkurenční síly na trhu podle Portera zahrnují:
-    konkurenci v rámci managementu podniku
-    konkurenci mezi odvětvími
+    vyjednávací sílu zákazníků
-    konkurenci komplementárních výrobků
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba vstupu nových konkurentů
+    Ano
-    Ne
B2B marketing označuje formu marketingu zaměřeného na spotřebitele
-    Ano
+    Ne
Kvalitativní marketingový výzkum:
-    umožňuje deskripci trhu, mapuje tržní situaci a umožňuje přesnou kvantifikaci.
-    je aplikací metod statistiky, matematiky a ekonometrie v oblasti marketingového výzkumu.
+    odpovídá obvykle na otázku "Proč?"
-    typicky pracuje s velkými reprezentativními vzorky.

nebo

+    umožňuje získat informace vysvětlující příčiny chování spotřebitele
-    typicky pracuje s velkými reprezentativními vzorky.
-    umožňuje deskripci trhu, mapuje tržní situaci a umožňuje přesnou kvantifikaci.
-    odpovídá obvykle na otázku "Kolik?"

V případě ankety lze výsledky velmi dobře zobecňovat na celek. Proto je tato výzkumná metoda tolik populární.
-    Ano
+    Ne
Individuální hloubkové rozhovory jsou typickou metodou kvalitativního výzkumu
+    Ano
-    Ne
Pojem "validita" v marketingovém výzkumu označuje:
-    rozsah, ve kterém za srovnatelných okolností je daný aspekt měřen pokaždé stejně.
+    rozsah, ve kterém informace vyjadřují a měří to, co vyjadřovat a měřit mají.
-    rozsah, ve kterém jsou tazatelé provádějící šetření dostatečně spolehliví.
-    zda je vzorek respondentů dostatečně veliký, aby mohl sloužit za podklad pro rozhodování.
Mystery shopping je jednou z metod marketingového výzkumu
+    Ano
-    Ne
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"? (multi)
-    finanční nestabilita podniku
+    riziko zpřísnění legislativy
+    růst poptávky
-    silná značka podniku

nebo

-    kvalitní management podniku
+    posilující konkurence
+    riziko zpřísnění legislativy
+    růst poptávky
Strategie diverzifikace může být popsána následujícím způsobem:
-    Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích
+    Podnik hledá nové trhy pro nové výrobky
-    Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu hledáním nových trhů pro své běžně prodávané výrobky
-    Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu vývojem nových výrobků, které nabízí na současných trzích
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingové strategie
-    Ano
+    Ne
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze: (multi)
+    Stanovení marketingových cílů
+    Situační analýzu
-    Implementaci marketingového plánu
-    Kontrolu plnění marketingového plánu
Branding může být chápán jako prostředek k zajištění významné konkurenční výhody.
+    Ano
-    Ne
Při behaviorální segmentaci jsou zákazníci rozděleni např. podle:
-    životního stylu
+    věrnosti ke značce
-    příjmu
-    osobnostních rysů
Připravenost k nákupu je jedno z behaviorálních kritérií.
+    Ano
-    Ne
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické
+    Ano
-    Ne
Regiocentrická orientace znamená, že:
+    se podnik soustředí na regiony - lokální rozdíly mezi zeměmi daného regionu jsou považovány za nepodstatné.
-    se podnik soustředí na domácí trh a zahraniční trh využívá jen tehdy, chce-li se zbavit nadbytku své produkce.
-    podnik přistupuje k trhům jednotlivých zemí diferencovaně.
-    se podnik soustředí na národní trh.
Geocentrická orientace znamená, že se podnik soustředí na národní trh. Zahraniční aktivity jsou považovány za sekundární.
-    Ano
+    Ne
Marketingové cíle firmy by měly odpovídat cílům firemním.
+    Ano
-    Ne
Marketingové cíle by měly být tzv. SMART. Znamená to, že by měly odpovídat poslání firmy.
+    Ano
-    Ne
Mezi růstové strategie tzv. Ansoffovy matice patří:
-    Rozvoj trhu
-    Extenze značky
-    Segmentace trhu
+    Diverzifikace
Franchising je zvláštní formou převodu know-how, včetně možnosti užívat loga sítě.
+    Ano
-    Ne
Pro marketingové pojetí výrobku je typický:
+    důraz na to, jak je vnímán spotřebiteli
-    důraz na technickou dokonalost
-    důraz na jeho hmotnou podstatu
-    důraz na špičkovou kvalitu
Focus group je typickou metodou kvantitativního výzkumu.
-    Ano
+    Ne
Mezi metody výzkumu primárních dat nepatří:
+    Rešerše
-    Pozorování
-    Experiment
-    hloubkový rozhovor
Uzavřená otázka v marketingovém výzkumu označuje:
-    otázku, která kontroluje, zda respondent odpovídá pravdivě.
-    takovou otázku, na niž je možné odpovědět ve vymezené (uzavřené) době.
+    otázku, kde jsou možné odpovědi předem určeny.
-    otázku, na niž respondenti neodpovídají.
K segmentaci spotřebních trhů se využívají následující kritéria: (multi)
+    Geografická
+    Behaviorální
-    Taktická (strategická)
+    Psychografická
K podmínkám uplatnění výsledků segmentace trhu v cíleném marketingu patří  (multi)
+    vnější heterogenita segmentů
+    dostatečná velikost segmentů
-    malý počet segmentů
+    vnitřní homogenita segmentů
Tzv. rozřeďování značky je:
-    označení pro proces postupného posilování značky v dané cílové skupině.
-    označení pro proces, kdy je globální značka transformována na značku lokální.
-    označení pro proces, kdy se povědomí o značce šíří masivně mezi lidmi.
+    situace, kdy si lidé přestávají značku spojovat s danou produktovou kategorií (resp. s daným zákaznickým segmentem).
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří:
-    direct mail
-    email
-    product placement
+    spotřebitelské soutěže
PEST analýza se soustředí na:
-    Zákazníka
-    Konkurenci
+    marketingové makroprostředí.
-    marketingové mikroprostředí.
Ústředním faktorem marketingového mikroprostředí je:
-    Kulturní prostředí
-    Státní správa
+    Zákazník
-    Ekonomické prostředí
Který z níže uvedených výroků nejlépe vystihuje podstatu "masového" marketingu?
-    Jde o přístup, kdy firma ignoruje svou konkurenci.
+    Jde o nediferencovaný marketing, kdy firma oslovuje trh jedinou nabídkou.
-    Jde o masový přístup firmy ke svým zaměstnancům.
-    Jde o přístup, založený na diferenciaci nabídky pro jednotlivé tržní segmenty
Jedním z měřítek hodnoty značky je míra, v níž jsou zákazníci ochotni platit za značku více peněz, než-li by zaplatili za značku konkurenční.
+    Ano
-    Ne

"Řada značky" (brand line) je soubor všech produktů prodávaných pod určitou značkou.
+    Ano
-    Ne
Elastická poptávka znamená, že:
+    spotřebitelé jsou velmi citliví na cenu
-    při zvýšení ceny dojde k minimální změně poptávky
-    při zvýšení ceny dojde k masivnímu poklesu poptávky
-    spotřebitelé nejsou příliš citliví na změny ceny
Čím méně je poptávka elastická, tím více se vyplatí prodávajícímu cenu:
-    Neměnit
+    Zvyšovat
-    Snižovat
-    Elokovat
Kaskádová internacionalizace znamená, že firmy vstupují na celý multinacionální trh najednou a stejným postupem.
-    Ano
+    Ne
Při procesu positioningu značky firma nebere v úvahu asociace, které vyvolávají značky konkurenční
-    Ano
+    Ne
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie:
-    Globální strategii
-    Strategii nízkých cen
+    Strategii vývoje produktu
-    Strategii prémiových cen
Ansoffova matice je strategický nástroj, který firmám pomáhá rozhodnout, zda se zaměřit na stávající či nové produkty na stávajících či nových trzích.
+    Ano
-    Ne
Marketingový plán obvykle zahrnuje: (multi)
+    Marketingovou strategii
-    Výsledky vyplývající z kontroly plnění marketingového plánu
+    Časový plán a rozpočet
+    Marketingové cíle
Reklama se obecně vyznačuje následujícími charakteristikami: (multi)
+    dokáže efektivně "budovat" značky
+    jde o placenou formu propagace produktu
-    není součástí komunikačního mixu
-    jde primárně o neplacenou formu propagace produktu
Typickým nástrojem media relations jsou tiskové konference
+    Ano
-    Ne
Mezi reklamní média patří mimo jiné: (multi)
+    Televize
-    Spotřebitelská soutěž
+    Film
-    Telefon
Exkluzivní distribuce:
-    znamená to samé co výběrová distribuce
-    znamená, že se firma snaží o to, aby její zboží bylo na co největším počtu prodejních míst
-    znamená, že firma distribuuje zboží zákazníkům přímo
+    znamená to samé co výhradní distribuce
Strategie "sbírání smetany" se vyznačuje: (multi)
-    postupným zvyšováním úvodní ceny
-    absencí výraznější reklamní podpory
+    vysokou úvodní cenou
+    postupným snižováním úvodní ceny
-    nízkou úvodní cenou
Mezi externí faktory, které ovlivňují výši ceny, patří: (multi)
-    marketingová strategie firmy
+    charakter trhu
+    poptávka
+    konkurence
Mezi tzv. behaviorální kritéria patří (multi)
+    stádium připravenosti zákazníka koupit daný produkt
+    míra používání produktu
+    věrnost ke značce
-    příjem
Požadavek homogenity segmentu se týká
-    dostatečné velikosti segmentu
-    dostatečné přístupnosti segmentu
-    podobnosti jednotlivých segmentů mezi sebou navzájem
+    podobnosti zákazníků v daném segmentu
Privátní značky jsou typicky výrazně dražší než značky výrobce
-    Ano
+    Ne
Který z výroků nejlépe vystihuje pojem marketing?
-    Marketing se zaměřuje primárně na potřeby své organizace.
-    Marketing se snaží donutit zákazníky ke koupi vyrobeného zboží.
-    Marketing pomáhá převýšit nabídku nad poptávkou.
+    Jedná se o komplex činností, jejichž cílem je zjišťovat, uspokojovat, stimulovat a předvídat potřeby zákazníka a trhu.
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba konkurence mezi kulturami.
-    Ano
+    Ne
Který z následujících výroků není pravdivý
-    v průběhu životního cyklu výrobku firma obvykle mění marketingový mix
-    ve fázi zavádění výrobku na trh bývá intenzita reklamy velmi vysoká
+    v poslední fázi životního cyklu výrobku se intenzita reklamy typicky radikálně zvyšuje - firma se totiž snaží zastavit pokles prodeje
-    nejméně významným nástrojem komunikace na trzích B2B bývá reklama
Průběh životního cyklu výrobku zahrnuje následující fáze:
-    Pricing
+    Růst
+    úpadek
+    zavedení
Nejdůležitějším nástrojem marketingového mixu jest:
-    Komunikace
-    Distribuce
+    Produkt
-    Cena
Nejdynamičtějším obdobím z hlediska přírůstků prodeje je v průběhu životního cyklu výrobku (multi) (?)
-    etapa zavádění výrobku
+    etapa inovace výrobku
+    etapa růstu
-    etapa úpadku
Metoda CAPI (Computer Assisted Personal Interview) patří mezi metody: (multi)
+    dotazování
-    pozorování
-    využívající telefon
+    využívající laptop
Metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interview) patří mezi metody: (multi)
+    využívající telefon
-    využívající internet
-    pozorování
+    využívající počítač
Metoda CAWI (Computer Assisted Web Interview) patří mezi metody: (multi)
+    využívající internet
-    využívající telefon
-    vyžadující tazatele
+    dotazování
V případě
kvótního výběru rozhoduje o výběru respondenta náhoda.
-    ANO
+    NE
K metodám kvalitativního výzkumu patří: (multi)
+    skupinová diskuse
+    individuální hloubkový rozhovor
+    focus group
-    panelová diskuse
Direct mail je typickým příkladem virálního marketingu.
-    ANO
+    NE
Firma cílí na vzdělané muže ve věku od 40 do 50 let, kteří žijí ve větších městech. Která segmentační kritéria firma využila? (multi)
-    behaviorální
+    demografická
+    geografická
-    žádná z uvedených
Který z uvedených výroků není správný
-    cena je závislá na výši nákladů
-    cenu lze považovat za nejpružnější nástroj marketingového mixu
-    cena jako jediná z marketingového mixu generuje příjmy
+    cena nemá vazbu na positioning značky
Tzv. Unique Selling Proposition označuje: (multi) (?)
-    strategii vysokých cen a dalších poplatků.
+    způsob positioningu značky, kdy je komunikován nefunkční emocionální atribut.
-    agresivní strategii obchodních zástupců.
+    strategii nízkých cen a doplňkových cenových zvýhodnění.
Positioning má vztah k následujícím "P" marketingového mixu: (multi)
+    produktu
-    podpoře prodeje
+    komunikaci
+    distribuci
Tzv. výrobková koncepce (multi)
+    se soustředí primárně na výrobek, na potřeby zákazníka již méně - koncepce tak může vést k "marketingové krátkozrakosti".
-    se soustředí zejména na prodej výrobku zákazníkům.
+    vychází z předpokladu, že spotřebitel požaduje vysoce kvalitní výrobek.
-    vychází z předpokladu, že zákazník preferuje velké množství výrobků za přiměřenou cenu...
Percepční mapa zobrazuje, jak zákazník vnímá rozmístění produktů v prodejně.
-    Ano
+    Ne
Percepční mapa vychází z analýz tzv. oční kamery.
-    Ano
+    Ne
Mikrosegment je označení pro tržní výklenek.
+    Ano
-    Ne
Gerilový marketing se obvykle vyznačuje následujícími charakteristikami:
-    Typicky využívá tradiční média.
+    Typicky využívá originální média.
-    Je typicky velmi nákladný.
-    Většinou jde o využití televizní reklamy.
Mezi reklamní média patří mimo jiné:
-    Telefon
-    Direct mail
+    Print
-    Spotřebitelská soutěž
PEST analýza zahrnuje následující faktory:
-    Environmentální
+    Ekonomické
-    Tématické
-    Ekologické
Který z následujících výroků je pravdivý. Výrobky zařazené do kvadrantu „hvězdy“ podle BCG jsou charakterizovány
-    vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10 %
-    vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu pod 10 %
-    nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10 %
+    vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu nad 10 %
Pro BCG matici platí:
-    Otazníky mají vysoké tempo růstu a relativně vysoký tržní podíl
-    Otazníky mají nízké tempo růstu a nízký tržní podíl
+    Otazníky mají vysoké tempo růstu, ale relativně nízký tržní podíl
-    Otazníky mají nízké tempo růstu, ale vysoký tržní podíl
Panelový efekt označuje v marketingovém výzkumu jev, kdy se v rámci focus group prosazuje dominantní respondent. Vypovídací hodnota výzkumu je tím následně snížena.
-    ANO
+    NE
Mezi projektivní techniky patří např. test dokončovací nebo test slovní asociace.
+    Ano
-    Ne
Focus group znamená v marketingu pracovní tým, který se zaměřuje na výběr správné marketingové strategie.
-    Ano
+    Ne
Primární marketingový výzkum se typicky provádí:
-    převážně jako tzv. výzkum od stolu.
-    před sekundárním výzkumem.
+    následně po sekundárním výzkumu.
-    zejména metodami kvalitativního výzkumu.
Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří: (multi)
+    přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům
-    ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím
+    využití zkušeností a kontaktů distribučních mezičlánků
-    snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů
Tržní zacílení (targeting) spočívá ve vyhodnocení atraktivity jednotlivých segmentů a volbě těch segmentů, na které se firma chce zaměřit
+    Ano
-    Ne
Korporační distribuční systém znamená, že dochází ke spojení dvou a vice firem na stejné úrovni distribuční cesty, přičemž jedna firma vlastní firmy ostatní
-    ANO
+    NE
Korporační distribuční systém znamená, že dochází ke spojení dvou a vice firem na různých úrovní jedné distribuční cesty, přičemž jedna firma vlastní firmy ostatní
+    Ano
-    Ne
Strategie penetrace trhu využívá vysokých zaváděcích cen.
-    Ano
+    Ne
Tzv. private label brands označuje značky výrobce.
-    Ano
+    Ne
Tisková konference a tisková zpráva jsou nástroji tzv. mobilního marketingu.
-    Ano
+    Ne
V případě kvótního výběru rozhoduje o výběru respondenta náhoda.
-    Ano
+    Ne
Komunikační mix se skládá z následujících disciplín: (multi)
+    podpora prodeje
+    public relations
+    direkt marketing
+    osobní prodej
Mezi nástroje direct marketingu patří typicky: (multi)
+    email
+    katalog
+     mobilní marketing (SMS, MMS)
-    osobní prodej
Mezi nástroje direct marketingu patří typicky: (multi)
+    direct mail
+    telemarketing
-    public relations
-    podpora prodeje
Pro anketu platí:
+    respondenti se do výběrového souboru vybrali sami
Mezi orientace podniku na zahraniční trh podle modelu EPRG patří (multi)
+    polycentrická orientace
+    etnocentrická orientace
+    geocentrická orientace
-    democentrická orientace
Hofstede identifikuje následující kulturní dimenze
+    maskulinní X femininní společnosti
+    individualismus X kolektivismus
-    omnibusní X femininní
-    diferenciace X determinace

nebo

-    vysoká X nízká vzdálenost kontaktu
+    maskulinní X femininní společnosti
-    asertivní X agresivní společnosti
-    slabé X silné vyhýbání se odpovědnosti
Tzv. prodejní koncepce je přístup k trhu založený na "agresivním" prodeji
+    Ano
-    Ne
Nejvíce pružným marketingovým nástrojem se jeví cena
+    Ano
-    Ne
Unique Selling Proposition označuje:
+    jedinečný užitek spojený s danou značkou, který je dlouhodobě komunikován
Při geografické segmentaci jsou využívána následující kritéria: (multi)
+    regiony
+    státy
+    města
-    světadíly
Které položky patří do SWOT analýzy firmy X: (multi)
+    konkurenční aktivita na daném trhu roste
+    poptávka se na daném trhu mění
+    firma X má rozsáhlý sortiment
Distribuční cesty představují v marketingu spojení mezi: (multi)
+    výrobcem a uživatelem
+    dodavatelem a uživatelem
+    dodavatelem a spotřebitelem

Neelastická poptávka: (multi) (?)
+    je typická pro běžné produkty.
-    označuje poptávku po produktech, které jsou velmi citlivé na cenu.
+    je typická pro produkty s velkým množstvím stubstitutů.
-    je typická pro jedinečné exkluzivní produkty.
Do funkčních charakteristik produktu nepatří (?)
-    vzhled, chuť, výkon, náročnost na údržbu
+    vzhled, trvanlivost, použitá technologie, výkon
-    výkon, trvanlivost, vzhled, chuť
-    trvanlivost, vzhled, chuť, náročnost na údržbu
Podstata globálního positioningu značky spočívá v jednotném názvu značky na všech trzích světa. (??)
-    ANO
+    NE
Komunikačním mixem se rozumí: (multi) (??)
+    individuální směs reklamy, osobního prodeje, public relations, podpory prodeje a direct marketingu
+    výběr komunikačních disciplín, které firma používá pro dosažení svých komunikačních cílů
-    značková politika produktového portfólia
+    marketingový mix
Maloobchod je firma zabývající se prodejem zboží a služeb spotřebitelům pro jejich osobní potřebu a firmám pro účely dalšího podnikání (??)
+    ANO
-    NE
Masový marketing (multi) (???)
-    se soustředí na tzv. tržní výklenky
+    znamená nediferencovaný přístup ke všem zákazníkům
-    začíná segmentací trhu
+    začíná tržním zacílením
B2B trh označuje: (multi) (???)
-    trh jednotlivců a domácností, které nakupují výrobky a služby pro svoji spotřebu.
+    trh, na kterém obchodují spotřebitelé mezi sebou navzájem.
+    trh, na kterém obchodují organizace.
-    v podstatě to samé, co spotřební trh.
Stanovení ceny pro vázané výrobky znamená: (multi) (???)
-    stanovení cen pro sady produktů.
+    stanovení cen pro doplňkové výrobky.
+    stanovení cen pro výrobky, které je nutné používat společně s hlavním výrobkem.
-    stanovení cen pro vedlejší produkty.
Na rozvinutém, silně konkurenčním trhu (multi) (???)
-    spotřebitele nejvíce zajímá ve struktuře komplexního výrobku jádro výrobku
+    je do spotřebitelského vnímání komplexního modelu výrobku zahrnuta cena
-    konkurenční boj se odehrává na úrovni povrchových vrstev struktury komplexního výrobku
+    spotřebitele nejvíce zajímají ve struktuře komplexního výrobku funkční charakteristiky
Jako co-branding se označuje: (multi) (???)
+    použití značky výrobce na daném produktu.
+    použití licencovaných značek za sjednaný poplatek.
-    použití licencovaných značek bez poplatku.
+    použití značky distributora na daném produktu.
Direct marketing je obecně možné charakterizovat následujícím způsobem:
+    usiluje o vyvolání okamžité reakce oslovených jedinců
+    cílí obvykle na menší segmenty
-    není součástí komunikačního mixu
+    jde o personalizovanou komunikaci
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří:
+    bonusy
+    kupóny
Průběh životního cyklu výrobku:
+    je zákonitý - závisí ale na řadě faktorů, včetně těch, které podnik nemůže ovlivnit
Ansoffova matice zahrnuje mimo jiné např. tzv. strategii vývoje produktu. Ta spočívá v zavedení nového produktu na stávající trhy:
+    NE
Přímý marketing jako kombinace nástrojů distribuce a komunikace může představovat:
+    zásilkový prodej pomocí katalogů
+    telemarketing
+    prodej poštou
+    prodej prostřednictvím internetu
-    prodej prostřednictvím maloobchodu
-    prodej prostřednictvím velkoobchodu
Který z následujících výroků není pravdivý:
+    vnímaná hodnota zákazníkem je v obecné rovině spodní hranicí pro stanovení ceny
-    náklady jsou v obecné rovině spodní hranicí pro stanovení ceny
-    vnímaná hodnota zákazníkem je v obecné rovině horní hranicí pro stanovení ceny
-    cena je nejpružnějším nástrojem marketingového mixu
Tzv. sociální koncepce marketingu
+    se zakládá na požadavku, aby činnost firem byla v souladu se zájmy zákazníků i s prospěchem celé společnosti.
-    směřuje k uspokojování potřeb spotřebitelů, ale za cenu nepříznivých důsledků výroby na životní prostředí.
+    vychází mimo jiné z požadavku, aby dodávané výrobky nebyly zdraví škodlivé, aby byly bezpečné a jejich výroba nevedla k narušování životního prostředí.
-    se soustředí na sociálně slabší skupiny obyvatelstva.
Příkladem tzv. USP může být např:
+    nejlepší servis na trhu
+    nejpokročilejší technologie na trhu
+    nejvyšší kvalita na trhu
-    jedinečné emoce spojené s danou značkou
Positioning je třetí fází cíleného marketingu:
+    ANO
Metoda CATI vyžaduje osobní kontakt tazatele a respondenta
+    NE
Termín "marketingová krátkozrakost" znamená, že podnik
+    soustřeďuje se příliš na výrobek, bez ohledu na faktickou využitelnost jeho charakteristik
-    preferuje současné požadavky spotřebitelů na výrobek před budoucími požadavky
-    preferuje širokou cenovou a distribuční dostupnost výrobku
-    považuje za cíl maximalizaci zisku v krátkém časovém horizontu
Mezi typicky kolektivistické společnosti podle Hofstedeho patří
+    Čína
-    Kanada
-    USA
-    Austrálie
Tzv. tržní matice zahrnuje
-    SWOT analýzu
-    marketingové cíle
+    konkurenci
+    externí síly na trhu
Typickými nástroji direct marketingu jsou
-    POP komunikace
-    tisková zpráva
+    email
-    eventy
Telemarketing je obvykle považován primárně za nástroj podpory prodeje
+    NE
Základem marketingu je směna hodnot
+    ANO
Mikromarketing označuje
-    jeden z přístupů k segmentaci
+    přizpůsobení marketingových nástrojů úzce definovaným segmentům
-    použití stejného produktu pro všechny spotřebitele
-    marketing postavený na tzv. word-of-mouth


»»  read more

Tuesday, October 4, 2011

I have released my first iPhone app Cute Train!

Great news! I have released my first iPhone application named Cute Train. It is logical game similar to snake but with a lot of differencies. I have already found a lot of bugs so the first update of Cute Train app will arrive soon. It was quite dissapointing when I saw my first download stats on App Store. I have released also Cute Train Lite and its download stats were 99, 39 and only 19. This is for the last three days. Everywhere I see hundreds of downloads per day for game apps. Big dissapointment :(
»»  read more

Saturday, July 16, 2011

Sports Cars

I have established a new site about sports cars. First it started only with classified but my plans about magazine is going to be real. I found around twenty people that loves sports cars and they will write for me. Good huh? We have czech and american version at the present. I hope that we create the most important site for sports and luxury cars on the world. We have a lot of cars on our czech version. It is connected to our partner that is specialized in used cars for sale. Search for inzerce sportovnich vozu.
»»  read more

Tuesday, May 10, 2011

Lamborghini Aventador Is One Mean Beast

From its jagged leading edge and faceted air intakes to the terraced-glass engine louvers and improbably angled tail, the Lamborghini Aventador LP 700-4 is one menacing machine. I hope it will be soon for sale. Sports cars for sale is my passion.
»»  read more

Sunday, July 25, 2010

Where to sell your sports car?

Sale of your old car is always accompanied by worries. And what about selling not an ordinary car - but sports car. Sports cars shouldn't be advertised along with other low-cost vehicles. They all deserve a professional and luxurious place to represent their big names. The only place where to sell your sports car you can only find at Sports Cars Market - specialized sports cars for sale classified website.
»»  read more